Radonavskiljare

Hushållsvatten
Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Ytvattentäkter innehåller nästan inget radon alls. Men djupborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt. Särskilt i områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt. Det drabbar främst dem som har egna brunnar. När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. En grov tumregel är om radonhalten i vattnet är 1.000 Bq/l ger bidraget till inomhusluften upphov till en radonhalt på ca. 100 Bq/m3.
Det är inte bra att dricka vatten med höga radonhalter. Livsmedelsverket införde den 1 oktober 1997 följande gränsvärden för radon i Dricksvattenkungörelsen:

Kommunalt- och enskilt vatten
mer än 100 Bq/l (tjänligt med anmärkning)
mer än 1.000 Bq/l (otjänligt)

För att få reda på om man har radon i sitt dricksvatten krävs det en grundlig vattenanalys. Påvisar analysen en förhöjd radonhalt, rekommenderar vi en installation av en radonavskiljare av fabrikatet RADONETT, Europas mest sålda radonavskiljare.

Radonett avlägsnar: Radon, radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH-värde. Flockar järn, mangan genom avluftning samt bakteriell rening med UV ljus av processluften.